Všeobecné podmienky pre poskytovanie a
využívanie elektronických služieb Internetového
portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3832/B, IČO: 36284831 (ďalej len „ZP“) vydáva tieto Všeobecné podmienky pre poskytovanie a využívanie elektronických služieb Internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „všeobecné podmienky“), ktoré upravujú podmienky poskytovania a využívania Elektronických služieb, ako aj práva a povinnosti ZP, ako poskytovateľa služby, a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú ZP o poskytnutie Elektronických služieb a uzavrú so ZP Zmluvu o využívaní Elektronických služieb alebo sa zaregistrujú na internetovom portáli ZP.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov

 1. Elektronická služba (alebo aj „ES“) je elektronická komunikácia s Internetovým portálom ZP, umožňujúca prístup k citlivým údajom klienta.
 2. Klient ZP je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vo vzťahu so ZP ako poistenec, platiteľ poistného alebo zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
 3. Žiadateľ je klient alebo zástupca klienta, ktorý žiada ZP o sprístupnenie niektorej z Elektronických služieb ZP, v rámci ktorých sa sprístupňujú najmä citlivé údaje.
 4. Používateľ je žiadateľ, ktorému ZP na základe jeho žiadosti aktivovala konto na Internetovom portáli ZP alebo sprístupnila príslušnú ES. ZP môže na základe žiadosti o poskytnutie ES sprístupniť konto pre žiadateľom, ktorým je platiteľ poistného alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v žiadosti o poskytnutie ES uvedený počet osôb.
 5. Žiadosť o poskytnutie Elektronickej služby (ďalej len „žiadosť o ES“) je žiadosť, v ktorej žiadateľ žiada ZP o poskytnutie elektronickej služby. Za žiadosť sa považuje prihlásenie sa žiadateľa na stránke ZP a vyplnenie vstupných požadovaných údajov.
 6. Zmluva o využívaní Elektronických služieb je zmluva uzavretá medzi ZP a žiadateľom (používateľom), ktorým je výlučne platiteľ poistného alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
 7. Zástupca klienta je osoba splnomocnená klientom konať v jeho mene na základe úradne overenej plnej moci alebo poverenia.
 8. Prístupové meno a heslo slúži na overenie používateľa pri vstupe do chránenej zóny Internetového portálu ZP.
 9. Bezpečnostný predmet (certifikát, grid karta, PIN kód a pod.) slúži na overenie používateľa pri prístupe k citlivým údajom zo systému ZP a na potvrdenie aktívnych transakcii používateľa.
 10. Citlivé údaje sú údaje klienta, ktoré sú evidované v informačnom systéme ZP. Za citlivé údaje sú považované najmä údaje, ktoré informujú o zdravotnej karte poistenca a o predpísanom poistnom, o zamestnancoch platiteľa poistného alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, o finančných operáciách a finančných vzťahoch alebo údaje, ktoré sa týkajú uvedených oblastí. Citlivé údaje sú vzhľadom na svoj charakter poskytované výlučne osobám, ktorých sa priamo týkajú alebo ktoré udelili na poskytnutie iným osobám súhlas.
 11. Elektronická podateľňa umožňuje zasielanie alebo predkladanie dokladov zo strany platiteľov poistného alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v tých prípadoch, ktoré požaduje zákon č. 580/2004 Z.z. v platnom znení alebo ktoré umožňuje zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo s ktorými táto zmluva počíta.

Článok III
Základná charakteristika elektronickej služby a podmienky jej poskytovania

 1. ZP poskytuje elektronickú službu pre platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti o poskytnutie ES. Pre poistencov poskytuje službu na základe registrácie na internetovom portáli ZP. Službu „Účet poistenca“ si môže žiadateľ požiadať aj cez call centrum alebo na kontaktných miestach ZP.
 2. Žiadateľ:
  1. typ žiadateľa: platiteľ a/alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Internetovom portáli ZP v ponuke Elektronické služby, http://www.unionzp.sk v časti „elektronické služby“ po zvolení typu žiadateľa platiteľ poistného zadá svoje IČO. V prípade, že žiadateľ - platiteľ má viacero prevádzok alebo pobočiek vyberie zo zobrazených identifikačných údajov svoje údaje a tento výber potvrdí. Po zvolení typu žiadateľa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zadá svoj kód PZS. Po potvrdení údajov zadá žiadateľ počet požadovaných prístupov a zvolí si druh elektronickej služby o poskytnutie ktorej žiada.
  2. typ žiadateľa: poistenec v ponuke Elektronické služby, http://www.unionzp.sk v časti „elektronické služby“ vyplní poistenec povinné údaje: identifikačné číslo poistenca (uvedené na zadnej strane preukazu poistenca), dátum narodenia, heslo a e-mail. Následne žiadateľ tieto údaje potvrdí a elektronicky na internetovom portáli ZP odošle záujem o Elektronickú službu do ZP. ZP do 30 dní odo dňa doručenia požiadavky podľa tohto článku doručí žiadateľovi osobne alebo poštou do vlastných rúk PIN kód, ktorý bude slúžiť na overovanie používateľa pri prístupe do internetové portálu. V prípade, že registrácia prebehla cez call centrum ZP, zásielka bude obsahovať prihlasovacie meno, heslo a PIN.
 3. Po vyplnení údajov podľa bodu 2 a) tohto článku sa zobrazí žiadateľovi (platiteľ alebo poskytovateľ ZS) pred vyplnený návrh zmluvy o využívaní Elektronických služieb. Túto zmluvu žiadateľ dva krát vytlačí a podpísanú doručí poštou alebo osobne do sídla ZP alebo na ktorékoľvek kontaktné miesto ZP, ktoré sú uvedené na webovej stránke ZP. V texte návrhu zmluvy o využívaní Elektronických služieb nesmie žiadateľ nič meniť. Akékoľvek pripomienky k návrhu zmluvy doručuje žiadateľ písomnou formou do sídla ZP.
 4. ZP po doručení podpísanej zmluvy podľa bodu 3 tohto článku od žiadateľa a preverení jeho identifikačných údajov, vrátane splnenia podmienok pre sprístupnenie elektronickej služby jeden ZP podpísaný rovnopis zmluvy doručí spolu s prístupovými heslami (bezpečnostnými predmetmi) žiadateľovi.
 5. V prípade, že žiadateľ nespĺňa podmienky pre poskytnutie služieb alebo uviedol v návrhu zmluvy nesprávne údaje, príp. ak zmluva nebola podpísaná oprávnenou osobou, ZP vráti nepodpísaný návrh zmluvy späť žiadateľovi spolu s písomným odôvodnením.
 6. Pri podpise Zmluvy o využívaní Elektronických služieb je žiadateľ overený v prípade zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe údajov, ktoré má ZP k dispozícii alebo na základe výpisu z Obchodného alebo iného obdobného registra u platiteľov poistného.
 7. ZP v lehote 24 hodín od uzatvorenia zmluvy o využívaní Elektronických služieb ZP vykoná aktiváciu a sprístupnenie príslušnej elektronickej služby.
 8. ZP môže odmietnuť žiadosť o ES ak:
  1. žiadateľ nedáva záruku, že bude dodržiavať podmienky poskytovania elektronickej služby,
  2. žiadateľ nepreukáže oprávnenie konať za klienta ZP,
  3. žiadateľ nesúhlasí s týmito všeobecnými podmienkami,
  4. žiadateľ nie je a nebol klientom alebo partnerom ZP alebo zástupcom klienta.
 9. Elektronické služby poskytované na základe uzatvorenej zmluvy o využívaní Elektronických služieb sú bezplatné.
 10. V prípade ukončenia Zmluvy o využívaní Elektronických služieb spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, ZP ukončí poskytovanie elektronickej služby nasledujúci pracovný deň odo dňa ukončenia tejto zmluvy.

Článok IV
Poskytované elektronické služby

 1. Elektronické služby poskytované bez potreby podania žiadosti o ES:
  1. Registrácia na Internetovom portáli – elektronická služba je voľne prístupná pre návštevníkov stránky http://www.unionzp.sk v časti „elektronické služby“.
  2. Účet poistenca – elektronická služba pre poistencov, kde žiadateľ – poistenec môže vidieť kartu poistenca, dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a údaje o platiteľovi poistného.
 2. Elektronické služby poskytované na základe schválenej žiadosti o ES a zmluvy o využívaní Elektronických služieb:
  1. Platiteľ poistného – elektronická služba poskytuje štandardné informácie o platiteľovi poistného vrátane kontaktu platiteľa poistného cez elektronickú podateľňu a prezeranie stavu podaných dokumentov.
  2. PZS Štandard – elektronická služba poskytuje možnosť kontaktu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti cez elektronickú podateľňu a prezeranie stavu podaných dávok a dokumentov.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní Elektronických služieb

 1. Používateľ je povinný:
  1. využívať poskytnutú elektronickú službu v súlade so Zmluvou o využívaní Elektronických služieb, týmito všeobecnými podmienkami a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  2. chrániť prístupové meno, heslo a bezpečnostný predmet pred jeho zverejnením, zneužitím a pri podozrení z ich zneužitia bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať ZP. V prípade, že používateľ požaduje sprístupnenie elektronickej služby ním povereným alebo splnomocneným osobám, zodpovedá za ochranu prístupového mena, hesla a bezpečnostného predmetu, akoby ich používal sám,
  3. oznamovať ZP bez zbytočného odkladu zmenu údajov, potrebných pre vzájomnú komunikáciu a plnenie Zmluvy o využívaní elektronických služieb. V prípade, ak používateľom je platiteľ poistného alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorí v žiadosti požiadali o sprístupnenie elektronickej služby pre určitý počet poverených alebo splnomocnených osobám, používateľ je povinný oznámiť ZP každú zmenu v okruhu týchto osôb a to najneskôr do 7 dní odo dňa kedy táto zmena nastala a to najmä za účelom zrušenia prístupových hesiel a prípadne pridelenie nových prístupových hesiel alebo bezpečnostných predmetov,
  4. zdržiavať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie elektronickej služby, a ani neumožniť svojím konaním takéto konanie tretej osobe.
 2. ZP je oprávnená:
  1. zrušiť do 2 dní neaktivované internetové konto,
  2. odstúpiť od Zmluvy o využívaní elektronických služieb a následne v súlade s touto zmluvou zrušiť 12 mesiacov nepoužívané aktivované internetové konto,
  3. obmedziť alebo prerušiť poskytovanie elektronickej služby na nevyhnutný čas z dôvodu:
   1. vykonávania opráv, servisu alebo údržby zariadení, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov,
   2. ak používateľ porušuje zmluvné podmienky,
   3. ak používateľ zneužíva elektronickú službu (za zneužívanie elektronickej služby sa považuje najmä šírenie SPAM) alebo umožňuje zneužívanie tretej osobe.
 3. ZP je povinná:
  1. uzavrieť Zmluvu o využívaní Elektronických služieb s každým žiadateľom, ak nie sú dôvody na jej odmietnutie uvedené v týchto všeobecných podmienkach,
  2. informovať používateľa o produktoch, novinkách a zmenách v elektronickej službe, ako aj o zavedení nových služieb, prostredníctvom Internetového portálu ZP, k čomu udeľuje používateľ svoj súhlas uzavretím Zmluvy o využívaní Elektronických služieb,
  3. poskytovať elektronickú službu v dojednanom rozsahu a kvalite,
  4. oznámiť používateľovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania elektronickej služby z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo opravy, a to zverejnením na internetovej stránke http://www.unionzp.sk.

Článok VI
Bezpečnosť

 1. Používané prvky bezpečnosti a autenticity:
  1. Užívateľské meno a heslo – Užívateľské heslo si definuje používateľ pri registrácii alebo sa prideľuje zo strany ZP (pri registrácii cez Call centrum ZP) a využíva sa pri autentifikovaní na Internetový portál ZP. Užívateľské meno je identifikačné číslo žiadateľa pod ktorým sa spolu s používateľským heslom autentifikuje na Internetový portál ZP.
  2. PIN – využíva sa pri elektronických službách, ktoré si vyžadujú dodatočnú identifikáciu používateľa pri prístupe k citlivým údajom.
 2. Používanie bezpečnostných predmetov
  1. Používateľ je oprávnený používať bezpečnostný predmet v súlade so Zmluvou o využívaní Elektronických služieb, Všeobecnými podmienkami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
  2. Používateľ zodpovedá za jemu vydaný bezpečnostný predmet a je povinný urobiť všetky opatrenia, aby bezpečnostný predmet nemohol byť zneužitý treťou stranou. V prípade, že dôjde k zneužitiu, príp. strate, jemu vydaného bezpečnostného predmetu, je povinný bezodkladne kontaktovať povereného zamestnanca zodpovedného za poskytovanie elektronických služieb ZP za účelom vydania nového bezpečnostného predmetu.
  3. V prípade straty bezpečnostného predmetu ZP vygeneruje nový bezpečnostný predmet na základe písomnej žiadosti používateľa.
  4. Za prípadné škody, ktoré spôsobí používateľ zneužitím bezpečnostného predmetu, alebo jeho používaním v rozpore s týmito podmienkami, zodpovedá používateľ v plnom rozsahu.
  5. Podpisom Zmluvy o využívaní Elektronických služieb udeľuje používateľ ZP v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v informačnom systéme ZP v rozsahu potrebnom pre poskytovanie Elektronických služieb a používanie bezpečnostného predmetu počas platnosti Zmluvy o využívaní Elektronických služieb.
 3. Používanie PIN kódu.
  1. Platnosť PIN kódu nie je časovo ohraničená.
  2. Majiteľom PIN kódu je používateľ, ktorý je oprávnený tento používať počas doby jeho platnosti pre potreby aplikácií ZP a používaných klientmi ZP na prístup k citlivým údajom.
  3. PIN kód si používateľ prevezme v sídle ZP alebo mu ho ZP doručuje poštou doporučene do vlastných rúk po schválení zmluvy o elektronickú službu, ktorá si takýto kód vyžaduje.
  4. V prípade, ak došlo ku kompromitácii alebo akémukoľvek aj potenciálnemu zneužitiu PIN kódu, je používateľ povinný bez zbytočného odkladu požiadať, aby bol jeho PIN kód zablokovaný.
  5. Podmienkou na vydanie PIN kódu je súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle platného zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
 4. Zodpovednosť za prvky bezpečnosti a autenticity
  1. Majiteľ bezpečnostného predmetu, t.j. používateľ, je plne zodpovedný za jeho používanie a za jeho prípadné zneužitie nesie plnú zodpovednosť.
 5. Poplatky za prvky bezpečnosti a autenticity
  1. Vydanie prvkov bezpečnosti a autenticity je bezplatné.

Článok VII
Zodpovednosť

 1. Citlivé údaje získané na Internetovom portáli ZP sú informatívne a nemôžu byť použité na právne úkony. Z toho dôvodu ZP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne účastníkovi použitím týchto údajov.
 2. ZP nezodpovedá za poškodenie alebo stratu informácií, elektronických súborov a dát používateľa, pristupujúceho na portál ZP.
 3. ZP nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania elektronickej služby používateľom, v prípade nevyžiadanej prevádzky (útoky typu DoS, a pod.).
 4. Používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú ZP zneužitím bezpečnostných prvkov ochrany (bezpečnostný predmet, meno a heslo).

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

 1. ZP si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Všeobecných podmienok bez predchádzajúceho súhlasu používateľov elektronických služieb. Používateľ má v prípade nesúhlasu so zmenou alebo novými všeobecnými podmienkami právo odstúpiť od zmluvy alebo požiadať o zrušenie ES.
 2. Zmenu týchto Všeobecných podmienok ZP oznámi žiadateľom a používateľom najneskôr 15 dní pred ich účinnosťou, formou zverejnenia informácie o zmene všeobecných podmienok na Internetovej stránke http://www.unionzp.sk v časti „elektronické služby“.
 3. Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. februára 2007.
 4. Všeobecné podmienky sú zverejnené na Internetovej stránke ttp://www.unionzp.sk v časti „elektronické služby“.
 5. Tieto všeobecné podmienky sa týkajú iba poskytovania elektronických služieb viazaných na Internetový portál ZP.

V Bratislave dňa 01. 02. 2007

........................................................
Roman Podolák,v.r.
Predseda predstavenstva

...................................................
Elena Majeková,v.r.
člen predstavenstva